சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

வகுப்புக்களை தரம் 1 - 11 ஐந்து

Shanka Perera (ஆண்) - BLE (University of Colombo), BIT (University of Moratuwa), Diploma in natural science (Ousl), 8 years experience in teaching.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, பிலியந்தலை, மஹரகம

விஞ்ஞானம் பயிற்சி - தரம் 1 to சா/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Dilki Rathnayake (பெண்) - BSc (Sp) Mathematics - University of Ruhuna.
இடங்கள்: கொட்டாவை