தரம் 1 - 5.உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச

Anne Fernando (பெண்) - Completed advanced diploma in CIMA, Over 4 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 03, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15, வாட்டல

பயிற்சி - தரம் 4 to 8 சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர்

Aaron Fernando (ஆண்) - Degree in Software Engineering and Business Information System.
இடங்கள்: கொழும்பு 1-15, வாட்டல