விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Sadurja Nawaneedakrishnan (பெண்) - BSc, having experience as lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15

Home visiting teacher - ஆங்கிலம், கணிதம், விஞ்ஞானம், ENV, வரலாறு, தமிழ்

Anne Virgina (பெண்) - Diploma in Management Accounting (CIMA) and pursuing Advanced Diploma.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15, வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்