பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் இலக்கியம்

Fathima Zainab (பெண்) - Currently following a Diploma of Higher Education in Psychology.
இடங்கள்: கொழும்பு 05, நுகேகொடை

பயிற்சி ஐந்து தரம் 1 to 5 (அனைத்து பாடங்களும்)

Indika Rodrigo (பெண்) - Bachelor of Arts in English, Diploma in Education, Diploma in AMI Montessori, Diploma in French.
இடங்கள்: கொழும்பு 04, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொழும்பு 07, நாவல, நுகேகொடை

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

Spoken English Class

ஆசிரியர்: Mrs. Shafa Ashfaq (பெண்‍) - A qualified Teacher and MMI Lecturer.
இடங்கள் ,கொழும்பு 5, இலங்கை சனநாயக

ஆங்கிலம் / இலக்கியம், விஞ்ஞானம், புவியியல், வரலாறு, Poetry tuition

Arafa Mufaddal (பெண்) - GCE O levels and A levels completed. Courses related to IT and administration, Secretary to CEOs in companies abroad (UAE).
இடங்கள்: கொழும்பு 05

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்