தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

ICT உ/த, சா/த மற்றும் உ/த GIT

DI Perera (பெண்) - An undergraduate of University of Colombo, A top Island ranker at the G.C.E A/L examination, Over 2 years of teaching experience.
இடங்கள்: வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்