සිංහල |  தமிழ் |  English
BiologyBiology

வகுப்புக்களை - தமிழ் மொழி

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Krisha Krishanthani (பெண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 3 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​3​9​2​7​3​7​6
வாட்ஸாப்ப் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode வகுப்புக்களை - தமிழ் மொழி ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I have completed national diploma in teaching
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
First language Tamil
Second language (Tamil)
Tamil literature
Tamil remedy classes for weak students.
Maths remedy classes for weak students (Grade 3-9)
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • தமிழ்
விமர்சனங்கள்
Krisha Krishanthani பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry