සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

නිවසට පැමිණ පන්ති - දෙමළ භාෂාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Krisha Krishanthani (ස්ත්‍රී)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  උපාධි අපේක්ෂක
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 3 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​3​9​2​7​3​7​6
වට්ස්ඇප් :
QR කේතය :
QRCode නිවසට පැමිණ පන්ති - දෙමළ භාෂාව si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I have completed national diploma in teaching
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
First language Tamil
Second language (Tamil)
Tamil literature
Tamil remedy classes for weak students.
Maths remedy classes for weak students (Grade 3-9)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • தமிழ்
විචාර
Krisha Krishanthani ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry