සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

சிங்களத்தில் ஐந்து தரம் 1 - 11

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Nethmi Wickramasinghe (பெண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 4 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​6​4​0​1​6​9​5​4
வாட்ஸாப்ப் :
மேலும் தகவலுக்கு :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode சிங்களத்தில் ஐந்து தரம் 1 - 11 ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
මම ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යයෙක්.

මම ගාල්ල ක්‍රිස්තු දේවස්ථාන බාලිකා විද්‍යාලයේ බාහිර ගුරුවරියක්.

මම 1 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිංහල භාෂාව උගන්වමි.

මට මගේ ගුරු ජීවිතය අවුරුදු 4කට වඩා වැඩි පළපුරුද්දක් තියෙනවා.

මගේ සිසුන්ට හොඳම ප්රතිඵල ඇත.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
සිංහල 2023 O/L
Paper Class
Speed Revision

සිංහල 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
Theory Class
Paper Class
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

காலி மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

காலி மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
விமர்சனங்கள்
Nethmi Wickramasinghe பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry