සිංහල |  தமிழ் |  English

சிங்களத்தில் மொழி / தரம் 1 - 5

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Menushi Ratnayake (பெண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  இளங்கலை (அண்டர் கிராஜுவேட்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 7 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​0​2​4​9​5​8​5​3
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode சிங்களத்தில் மொழி / தரம் 1 - 5 ta
விமர்சனங்கள் :
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
First I need to talk and check the student's basic knowledge about Sinhala. after that we can decide how to do a class. I am not a school teacher. but since 2015 I have doing a Sinhala classes for Sinhala and Muslim students as my hobby. day by day they building up their knowledge and I am so happy about that. I have some unique ways to teach and always trying to update the students knowledge with the latest technology. mainly focus on weak areas of student and build up their moral. I am very friendly and dealing good with every student.
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
விமர்சனங்கள்
Menushi Ratnayake பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry