ஆங்கிலம் மற்றும் IELTS வகுப்புக்களை

Mandy Schokman (பெண்) - Certified Trainer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல

ஆராம்பப் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - ராகமை

Kasuni Dehigaspitiya (பெண்) - Currently following diploma in early childhood education at mother's touch international academy.
இடங்கள்: ராகமை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Uththara Payagalge (பெண்) - Former Teacher at Lyceum International School and Negombo South International School. Currently a teacher at Zahira College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, களனி

தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

Home Based ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sudaraka Udayanga (ஆண்) - A graduate in Business Management, Completed studies in English medium, currently working in a US based company.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, நாவல, நுகேகொடை, ராகமை

Home Based ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை