இத்தாலிய ஜெர்மன் தமிழ் வகுப்புக்களை

Rishani Nonis (பெண்) - An experienced diploma holder.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, காலி, கொட்டாவை, கொழும்பு 8, தேஹிவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ

Esoft College of Engineering and Technology - கடுபெத்த

ESOFT College of Engineering & Technology is an Affiliated Institute of the Kingston University, London.
இடங்கள் Katubedda, மொரட்டுவ

Esoft College of Engineering and Technology - கடுபெத்த