සිංහල |  தமிழ் |  English
ஜெர்மன் மொழி - ஷஷிரா சாவித்திரி

Shashira Savithri (பெண்) - BA (Hons) TCRM with German Language - University of Kelaniya, B2 Qualified in Goethe Institute


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜெர்மன் மொழி - ஷஷிரா சாவித்திரி
SIMICO Education Institute - நேகோம்போ

நிறுவனம்: SIMICO Education Institute - ඉතා සහනදායි ගාස්තු යටතේ ඉගෙන ගැනීමට දැන් අවස්ථාව ඇත


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
SIMICO Education Institute - நேகோம்போ
ஜெர்மன் (Deutsch) / IELTS வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: New Brisbane Academy - The tutor has been engaged in tutoring since 1971 and has prepared students for GCE and ACCA (Eng), AIB (Eng), RIA (Canada)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜெர்மன் (Deutsch) / IELTS வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை
ஒன்லைன் ஜெர்மன் / ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: RV International Language Institute - The teacher was born in Switzerland and raised up there and has trained many students successfully


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒன்லைன் ஜெர்மன் / ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
ஜெர்மன் மொழி - முதித தென்னகோன்

Muditha Tennakoon (பெண்) - Masters of teaching Chinese to speakers of other languages, Chongqing Normal University, China, B.A. (Hons) in International Studies, University of Kelaniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜெர்மன் மொழி - முதித தென்னகோன்
வைட்லீஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி

நிறுவனம்: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வைட்லீஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி
ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் வகுப்புக்களை

Sudara S. Marasinghe (ஆண்) - Diploma in Psychology & Counselling, Goethe Zertifikat A1, A2, B1 Qualified, University Undergraduate, ACHS Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் வகுப்புக்களை
பொது உரைக்கான ஜெர்மன்

German Language classes conducted by an experienced teacher. Sinhala and English medium


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பொது உரைக்கான ஜெர்மன்
திருமதி ஜெயசுந்தராவிடம் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Nisansala Jayasundara (பெண்) - BA (Hons) University of Kelaniya, 10 years of experience in teaching German


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
திருமதி ஜெயசுந்தராவிடம் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
ஜெர்மன் மொழி

Nimnadi Karunanayaka (பெண்) - Completed and passed the Goethe Zertifikat A1,A2,B1,B2 and C1 levels, 6 yrs experience of online and physical teaching


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜெர்மன் மொழி
ஒரு ஜெர்மன் ஆசிரியர்

Nihathamani Wekadegedara (பெண்) - Over 20 years experience in Translating and teaching. BSc + Diploma in Translation. A Sworn Translator


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஒரு ஜெர்மன் ஆசிரியர்
British ஒன்லைன் பள்ளி

British Online School - An UK-based business, but we are focused on helping students in Sri Lanka become the best in their field.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 07


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
British ஒன்லைன் பள்ளி
ஜெர்மன் மொழி - சா/த, உ/த, A1 மற்றும் A2 Exams

Nisha Wanninayake (பெண்) - BA (hons) German language [Sabaragamuwa university of Sri Lanka], Visiting lecturer Goethe institute / SLITHM / SLIIT


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜெர்மன் மொழி - சா/த, உ/த, A1 மற்றும் A2 Exams
ஜெர்மன் மொழி பாடநெறி

Hansi Kavindya (பெண்) - BA Special (Hons) in German Language [University of Kelaniya], Visiting Lecturer of 3 institutes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜெர்மன் மொழி பாடநெறி
ரஷியன் ஜெர்மன் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: Bliss Language Institute - Language Classes


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ரஷியன் ஜெர்மன் பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Lakshani Perera (பெண்) - BA (Hons) German Language (University of Sabaragamuwa), German B2 level (Goethe Institute of SL)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
லக்ஷானியுடன் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கில வகுப்புகளை நடத்துதல்

Dilki Senadheera (பெண்) - Undergraduate (University of Kelaniya), Completed the B1 examination at Goethe institute


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கில வகுப்புகளை நடத்துதல்
மொழி புலமை சான்றிதழ்

நிறுவனம்: Little Kingdom Academy - Our Language Courses French, Japanese, Korean, Mandarin, German, Arabic, Hindi


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
மொழி புலமை சான்றிதழ்
IAPS வளாகம்

நிறுவனம்: IAPS Campus - IAPS Campus has been the leading and successful campus since 2015


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
IAPS வளாகம்
குழு மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Paul Kanagar (ஆண்) - ACCA (Eng) AIB (Eng) and RIA (Canada) 3rd year completed


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
குழு மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry