සිංහල |  தமிழ் |  English
SIMICO Education Institute - நேகோம்போ

நிறுவனம்: SIMICO Education Institute - ඉතා සහනදායි ගාස්තු යටතේ ඉගෙන ගැනීමට දැන් අවස්ථාව ඇත


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
SIMICO Education Institute - நேகோம்போ
BCI Campus - நேகோம்போ

The Benedict XVI Catholic Institute (BCI) is an initiative of the Catholic Church in Sri Lanka in the field of Tertiary Education.
இடங்கள்: நேகோம்போ


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
BCI Campus - நேகோம்போ
Manchester International - கம்பஹ

Manchester International - One of the most innovative and dynamic language School in Sri Lanka.
இடங்கள்: கம்பஹ


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Manchester International - கம்பஹ
Regent Language School - நேகோம்போ

We teach the relevant language for job seekers and applicants of visa abroad to pass their competitive examinations.
இடங்கள் நேகோம்போ


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Regent Language School - நேகோம்போ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry