සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ஜெர்மன் (Deutsch) / IELTS வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை

நிறுவனம்: New Brisbane Academy - The tutor has been engaged in tutoring since 1971 and has prepared students for GCE and ACCA (Eng), AIB (Eng), RIA (Canada)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜெர்மன் (Deutsch) / IELTS வகுப்புக்களை - ஒன்லைன் - தனியார் - குழு வகுப்புக்களை
குழு மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Paul Kanagar (ஆண்) - ACCA (Eng) AIB (Eng) and RIA (Canada) 3rd year completed


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
குழு மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry