பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - சா/த உ/த - உள்ளூர் / லண்டன் / Edexcel

Shyamali De Costa (பெண்) - More than 18 years experience in Government schools.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Yash Dazz (பெண்) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு, சிலாபம், நுகேகொடை, மாதம்பை

பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை
ஜப்பானிய மற்றும் பிரஞ்சு மொழி பயிற்சி - காலி

Sashika Udaini (பெண்) - An experienced lady teacher studied & lived in Japan for 7 years and also fluent in French and French culture.
இடங்கள்: காலி

ETS Campus and Computer Training Centre

ETS has committed itself to the highest standards of education.
இடங்கள்: கண்டி, காலி, குருணாகல், கேகாலை, பண்டாரவளை, பதுள்ளை, மாவனல்லை, வரகாபொலை

ETS Campus and Computer Training Centre
Learn French Easily - A French Class in Galle

ஆசிரியர்: Mihiri Wathsala Liyange (பெண்‍) - Followed French diploma, Undergraduate [Kalaniya University], Followed courses at ,கொழும்பு Alliance Franciase.

பிரஞ்சு for all

Hiruni Virajinie (பெண்) - Masters in Linguistics [University of Kelaniya], BA Hons [University of Kelaniya], Delf B1 & B2.
இடங்கள்: காலி, ஜிந்தொடை

பிரஞ்சு for all