பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழி, ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் புவியியல்

Adrian Perera (ஆண்) - Strong interpersonal skills in working with students to help them achieve and succeed.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, ரட்மலான