பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழி ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் புவியியல்

Adrian Perera (பெண்) - Bachelor's degree, Decades worth of experience in tutoring.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுபெத்த, மொரட்டுவ, ரட்மலான

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

ஆசிரியர்: Gughan (ஆண்‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home Visits: ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

ஆங்கிலம் / ஆங்கிலம் இலக்கியம்

F.N. Kabeer (பெண்) - BA (Hons) in English and English Language Teaching.
இடங்கள்: ரட்மலான

ஆங்கிலம் / ஆங்கிலம் இலக்கியம்
Learn with Navo - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில்

Navodya Kannangara (பெண்) - Conduct classes since schooling, researched numerous appealing teaching modes.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான