සිංහල |  தமிழ் |  English
தரம் 6-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் புவியியல் வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்

Anuradha Abewickramasinghe (பெண்) - A graduate of the University of Sri Jayewardenapura [specialise in Geography]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6-11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் புவியியல் வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்
வரலாறு மற்றும் பௌத்தம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Uthpala Perera (பெண்) - BSc (Hons), Government school Teacher


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு மற்றும் பௌத்தம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப

Dilini Perera (பெண்) - Architecture student


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
OL கணிதம், ஆங்கிலம், கூடுதல் கணிதம், ஆங்கிலம் லிட்., ஜியோ., ஹிஸ்ட்.,ஐசிடி, அறிவியல், ஐஇஎல்டிஎஸ், ஸ்ப
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்

நிறுவனம்: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 - 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் எடெக்சல் கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டம்
Tuition for individuals and small groups - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஆசிரியர்: Thiviya Loges (ஆண்‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
இடங்கள் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Tuition for individuals and small groups - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
இத்தாலியில் இருந்து உயர் தகுதி வாய்ந்த பூர்வீக ஆங்கில ஆசிரியர்

Sandil Pinnawala (ஆண்) - A CELTA verified English Tutor with over 4 years of experience in the field of education


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
இத்தாலியில் இருந்து உயர் தகுதி வாய்ந்த பூர்வீக ஆங்கில ஆசிரியர்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry