இரண்டாம் மொழி சிங்கள போதனை

Mrs. Indika Weeratunge (பெண்) - National Diploma in English teaching (Pasdunrata Teaching College) Vidayapita, Bachelor of Education English (Bed).