ஐசோபிட் Metro Campus

A premier ICT Education centre which was established in the new millennium, a Sri Lankan company managed by a group of leading ICT professionals.

ஐசோபிட் Metro Campus
Sun British College - யாழ்ப்பாணம், வவுனியா, மன்னார்

Sun British Business Management College is a leading educational institution in Language & IT fields.
இடங்கள்: மன்னார், யாழ்ப்பாணம், வவுனியா

Sun British College - யாழ்ப்பாணம், வவுனியா, மன்னார்