கணினி விஞ்ஞானம், கணிதம் வகுப்புக்களை

Thiru Kumar (ஆண்) - B.Sc (hon) Mathematics and Computer Science, M.Sc Computer Science.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்

Deepal Nanayakkara - Classes are conducted at a registered educational institute in Mathugama town with a modern computer lab with multimedia class rooms.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை,

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு

Network / Security / C++ / Java / Python / PHP for Uni Subjects, IT Assignments, ICT உ/த சா/த

Dushmantha (ஆண்) - A tutor, visiting lecturer who have more than 4 years of experience in teaching / lecturing IT / Computer Science subjects.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல்

ICT/CS உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் சா/த with Python Scratch மற்றும் Microbit programming

Shiraz Azad (ஆண்) - BCS, PGD, 6 years experience, Expertise in Python and Pascal Programming.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல

Python Programming வகுப்புக்களை உ/த 2019 ஐந்து

நிறுவனம்: tekstart - Our mission is to provide quality education that embraces the unique characteristics of each and every student.
இடங்கள்: கொழும்பு 10

Python Programming வகுப்புக்களை உ/த 2019 ஐந்து
Data Science and Analytics Classes

Malavan Satkunarajah (ஆண்) - BSc. in Management and Information Technology.
இடங்கள்: கொழும்பு

Data Science and Analytics Classes