இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்

The premier Open and Distance learning institution in Sri Lanka.

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்
University College - University of Vocational Technology

UNIVOTEC is established by the parliamentary Act No. 31 of 2008.
இடங்கள் ரட்மலான, எஹெலியகொட, மாத்தறை, குளியாபிடிய, அநுராதபுரம்

University College - University of Vocational Technology
Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

IDM Achievers international Campus

Sri Lankas First IT Education Institute which Started in 1981.
இடங்கள் Island-wide, இலங்கை சனநாயக

அனுராதபுரம் தொழிநுட்பவியல் கல்லூரிகள்

நிறுவனம்: அனுராதபுரம் தொழிநுட்பவியல் கல்லூரிகள் - Locations: அநுராதபுரம்