தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்

Deepal Nanayakkara - Classes are conducted at a registered educational institute in Mathugama town with a modern computer lab with multimedia class rooms.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை,

IT / கணினி வகுப்புக்களை

Valentine Wicrkramarathne (ஆண்) - Served many private institutes as a Senior Lecturer from 1995 to 2005.
இடங்கள்: அளுத்கம, களுத்துறை, காலி, கொழும்பு, பாணந்துறை, மதுகமை, மொரோந்துடுவ, ஹொரன

IT project support and Computer programming assignment support

Janaka (ஆண்) - NIBM, SLIIT, BSc (computer science) Sp. University of Colombo(internal).
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, நாவல, மதுகமை

Londontec City Campus - நுகேகொடை, மதுகமை

Londontec has had a phenomenal growth from being an institution providing courses on electronics to a campus offering world class degrees and diplomas.
இடங்கள்: நுகேகொடை, மதுகமை

Londontec City Campus - நுகேகொடை, மதுகமை