கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)

Melani (பெண்) - Over 15 years experience in the IT field.
இடங்கள்: ஏகல, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

கணினி வகுப்புக்களை (Home visit)
தகவல் தொடர்பாடல் for Adults, working staff, non working staff and for students

Ranmal Lasantha (ஆண்) -Msc(UK), MCT [Microsoft Certified Trainer], Microsoft Certified Solution Associate, MOS [Microsoft Certified Office Specialist].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கொழும

தகவல் தொடர்பாடல் for Adults, working staff, non working staff and for students

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்