தகவல் தொடர்பாடல் for Adults, working staff, non working staff and for students

Ranmal Lasantha (ஆண்) -Msc(UK), MCT [Microsoft Certified Trainer], Microsoft Certified Solution Associate, MOS [Microsoft Certified Office Specialist].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கொழும

தகவல் தொடர்பாடல் for Adults, working staff, non working staff and for students