தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தரம் 6 to தரம் 9 மற்றும் சா/த

Sampath Withanaarachchi (ஆண்) - B.Sc in Management and Information Technology, !0 years IT Management experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கனேமுல்லை, கம்பஹ

கணினி வகுப்புக்களை Home Visit / குழு வகுப்புக்களை

Indika (ஆண்) - Diploma and Advanced Diploma in Computer Based Accounting at University Of Sri Jayawardenepura.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, நிட்டம்புவ, பியக

கணினி வகுப்புக்களை Home Visit / குழு வகுப்புக்களை
ICT Teacher

ஆசிரியர்: Anil Upendra (ஆண்‍) - BSc IT, MA(Edu), SLTS.
Visits: கம்பஹ, கனேமுல்லை, கடவத்த, கிரிபத்கொட

ICT Class (O/L,A/L) and Kids Computer Class

ஆசிரியர்: D. Liyanage (ஆண்‍) - More than 15 years experience on ICT field.
Visits: கம்பஹ