தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / கணினி விஞ்ஞானம் (Edexcel / Cambridge) சா/த மற்றும் உ/த

Kamani Dharmawickrama (பெண்) - BIT and Diploma in Counseling Psychology [University of Colombo], Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 08, கொஸ்வத்த, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட

இலங்கை அச்சிடல் நிறுவனம் (SLIOP)

Sri Lanka Institute of Printing (SLIOP) is acclaimed for excellence in Printing and Visual Communication education in Sri Lanka.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

இலங்கை அச்சிடல் நிறுவனம் (SLIOP)
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு

Gateway School of Computing - கொழும்பு, கண்டி

Gateway School of Computing will continue its legacy, to champion the Computing and Information Technology training industry.
இடங்கள்: கண்டி, கொழும்பு 08

Gateway School of Computing - கொழும்பு, கண்டி
Aquinas College of Higher Studies - கொழும்பு 08

At Aquinas College of Higher Studies we strive to educate our students not only by knowledge but also spiritually, socially and psychologically.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

Aquinas College of Higher Studies - கொழும்பு 08
IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs

The Computer Pioneers - கொழும்பு 8

நிறுவனம்: Computer Pioneers - Conducts a group of courses in Computing that enables learners to develop computing skills to play an active role in the digital world that surrounds them from an early a