தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை கொழும்பு - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் OL / GIT

Mrs. Dharmawickrama (பெண்) - Graduate in Information Technology [University of Colombo], Over 15 years experience in teaching ICT.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 07, கொழும்பு 08, கொஸ்வத

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை கொழும்பு - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் OL / GIT
Gateway School of Computing - கொழும்பு, கண்டி

Gateway School of Computing will continue its legacy, to champion the Computing and Information Technology training industry.
இடங்கள்: கண்டி, கொழும்பு 08

Gateway School of Computing - கொழும்பு, கண்டி
Aquinas College of Higher Studies - கொழும்பு 08

At Aquinas College of Higher Studies we strive to educate our students not only by knowledge but also spiritually, socially and psychologically.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

Aquinas College of Higher Studies - கொழும்பு 08
IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs

இலங்கை அச்சிடல் நிறுவனம் (SLIOP)

Sri Lanka Institute of Printing (SLIOP) is acclaimed for excellence in Printing and Visual Communication education in Sri Lanka.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

The Computer Pioneers - கொழும்பு 8

நிறுவனம்: Computer Pioneers - Conducts a group of courses in Computing that enables learners to develop computing skills to play an active role in the digital world that surrounds them from an early a

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்