සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Business Administration - IBA Campus

IBA Campus has been operating since 2002 with study centers in கண்டி, குருணாகல், களுத்துறை, காலி, பதுள்ளை, மஹரகம, இரத்தினபுர, கிரிபத்கொட


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Institute of Business Administration - IBA Campus
HND மூலம் உங்கள் UK பட்டப்படிப்பை ஒரு வருடத்தில் முடிக்கவும்

ESOFT Metro Campus - Computing, Business, Travel and Tourism, Engineering, Biomedical Engineering, Hospitality


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
HND மூலம் உங்கள் UK பட்டப்படிப்பை ஒரு வருடத்தில் முடிக்கவும்
Skill Development and Training International Institute - SDTI Campus

நிறுவனம்: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Skill Development and Training International Institute - SDTI Campus

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry