உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Mahendra Pussella (ஆண்) - BSc [University of Peradeniya], PGDE, MSc [ University of Peradeniya].
இடங்கள்: இப்பாகமுவ, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை