தொழில்நுட்ப அறிவியல் மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை

Kusalani Jayanithya (பெண்) - Completed Diploma in Food Technology. Biology for A/L. Passed the chemistry exams conducted by Australian Chemical College.

தொழில்நுட்ப அறிவியல் மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை

 Advertise Here