உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)

Indunil Priyashan (ஆண்) - Conducted by graduate teachers.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)
பௌதீகவியல் மற்றும் (தொழில்நுட்ப அறிவியல்) உ/த

Thilina Supun Piyatissa (ஆண்) - BSc [USJP], PG Degree [Reading - USJP].
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, வாத்துவை, ஹொரன, ஹோமாகம