உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)

Indunil Priyashan (ஆண்) - Conducted by graduate teachers.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹோமாகம

உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT)
உ/த பௌதீகவியல், தொழில்நுட்ப அறிவியல், இணைந்த கணிதம்

ஆசிரியர்: Chathura Jayasekara (ஆண்‍) - B.Sc. [Engineering] graduate - University of Moratuwa, Over 7 years experience.
Visits: ,கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக