பௌதீகவியல் (க.பொ.த உ/த / Edexcel / Cambridge)

Buddhika Oshadha Uduwaraarachchi (ஆண்) - Honors degree in Physics, A demonstrator in physics at the University of Kelaniya.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பியகம

பௌதீகவியல் (க.பொ.த உ/த / Edexcel / Cambridge)
உ/த பௌதீகவியல் 2023 Home Visit/ ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Sameera Isanka (ஆண்) - Special degree in Physics [University of Sri Jayawardenapura], Over 12 years of experience

தனியார். குழு மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - சா/த கணிதம் மற்றும் உ/த பௌதீகவியல்

Lahiru Chamalka (ஆண்) - An undergraduate at the University of Moratuwa, Over 5 years teaching experience.

இரசாயனவியல் - பௌதீகவியல் - விஞ்ஞானம்

Dissanayake Dinesh Samantha (ஆண்) - MSc. in Applied Microbiology [UOK], M.Phil. [Uni. of Peradeniya], M.Sc. in Polymer Science and Technology [USJP]

இரசாயனவியல் - பௌதீகவியல் - விஞ்ஞானம்