ஜப்பானிய மொழி வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, JLPT, NAT

Udarath (ஆண்) - Graduated from Japan (BSc Engineering), Over 10 years teaching experience, Studies and Lived in Japan for over 8 years.
இடங்கள்: கொழும்பு

பிரஞ்சு பயிற்சி : Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த

Miss. S Jayarathna (பெண்) - BA (Kelaniya)(French), Diploma Holder in Alliance Francaise.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மஹரகம, ராஜகிரிய

பிரஞ்சு பயிற்சி : Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த
ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலம் தரம் 1 - உ/த

S. Fernando (பெண்) - Teacher holds European qualifications.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ராஜகிரிய