தரம் 1 - 13 ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Teacher at a leading International School, Dip. In English language (NIBM Sri Lanka), BSc(ug) OUSL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல்

ஆங்கிலம் பயிற்சி - IELTS, Cambridge சா/த IGCSE, உள்ளூர் 6-A/L

Gamini Jayalath (ஆண்) - An English graduate with special English teacher training at English teachers' college, Peradeniya.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, மடலே

IELTS / TOEFL / ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் / ஆங்கிலம் ஐந்து உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் Exams

UNEX English College - We cover the entire school syllabus of English and further the certifications.
இடங்கள்: குருணாகல்

IELTS / TOEFL / ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் / ஆங்கிலம் ஐந்து உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் Exams
ஆங்கிலம் and Spoken English Classes - குருணாகல்

நிறுவனம்: Shangrila Education Academy - We ensure that the best qualifications are amassed during your time at our facilities.
இடங்கள்: குருணாகல்

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்