தரம் 1 to உ/த - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Enigma Academy - Our mission is to provide quality education to all the students by enhancing professionalism.
இடங்கள்: பெராதெனிய

தரம் 1 to உ/த - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
உ/த கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம், வரலாறு இலக்கியம் வகுப்புக்களை

Piumi Thalawattha (பெண்) - B.A. University of Peradeniya, T.K.T. University of Cambridge.
இடங்கள்: பெராதெனிய

உ/த கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம், வரலாறு இலக்கியம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம், Advanced English and Spoken classes

Dhammika U Pushpa Kumara Gamage (ஆண்) - BA [Hons.] Sp. in Psychology [English medium - University of Peradeniya], Diploma in English, PGD in TESL [Reading].
இடங்கள்: கண்டி, பெராதெனிய