தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - O/L and A/L London and Local syallabus

Ruwani Wickrama (பெண்) - MIT(University of Colombo School of Computing), BCS (UK) Graduate, ACS passed finalist, 10 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுபெத்த, கல்கிசை, கஹதுடுவா

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த, உ/த மற்றும் GIT

Isuru Kariyawasam (ஆண்) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த, உ/த மற்றும் GIT
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - தரம் 6-9, சா/த, உ/த (உள்ளூர் / Edexcel / Cambridge)

Niroshani Gunarathne (பெண்) - BCS (UK), PGD in Software Engineering (NSBM), PGDISM (University of Colombo), Following MSc at University of Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஐந்து உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Priya Wijetunga (பெண்) - Teacher in a leading Colombo School, with more than 20 years of experience.
இடங்கள்: நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், GIT (சா/த உ/த உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் தரம்), 6 to உ/த - கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல்

Ananda Herath (ஆண்‍) - Over 17 years of experience in IT filed and over 10 years experience as an IT, WebIT, Network Consultant.
Visits: ,கொழும்பு, suburbs

ICT தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த மற்றும் உ/த

Sanjeewa Bandara Ekanayake (ஆண்) - Master of Information Technology (University of Colombo), Over 7 years experience.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, நுகேகொடை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உ/த சா/த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஐந்து

Sameera Rajapaksha (ஆண்) - IT Graduate with experience in both teaching and industrial field of IT
இடங்கள்: எம்பிலிபிடிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, குருணாகல், கொழும்பு, தங்காலை, திஸ்ஸமஹரா

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உ/த சா/த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஐந்து
உ/த ICT, சா/த கணிதம், விஞ்ஞானம் மற்றும் ICT - ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Ananda Perera (ஆண்) - Government trained teacher, now retired after 40 years of government service.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு

உ/த ICT, சா/த கணிதம், விஞ்ஞானம் மற்றும் ICT - ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த

Chamila Hanangalaarachchi (பெண்) - A senior lecturer in government academic institute. Over 13 years experience in teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம,

உ/த பௌதீகவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Poojitha Jayasinghe (ஆண்) - BSc University of Ruhuna. Working as a government teacher since 2015.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை, பலாங்கொடை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு

கணிதம் - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - விஞ்ஞானம் குழு வகுப்புக்களை தரம் 6-13

G Wimalasena (ஆண்) - A government school teacher and a paper marking examiner.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, களுபோவில, கொழும்பு 4/5/6/8, கொஹுவல, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல

கணிதம் - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - விஞ்ஞானம் குழு வகுப்புக்களை தரம் 6-13
கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி / குழு வகுப்புக்களை

Chaya Jeewani (பெண்) - BSc. Software Engineering, 3 year teaching experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, ரட்மலான

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

ஆசிரியர்: Gughan (ஆண்‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home Visits: ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு