සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
உ/த வரலாறு - திசிர குமார அத்திடிய

Tisira Kumara Attidiya (ஆண்) - B.A. (University of Sri Jayawardenepura)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த வரலாறு - திசிர குமார அத்திடிய
தரம் 6 - சா/த மற்றும் உ/த - வரலாறு

Sumith Welegedara (ஆண்) - BA (Hons) in History University of Peradeniya


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 6 - சா/த மற்றும் உ/த - வரலாறு
உயர்நிலைப் பள்ளி வரலாற்று வகுப்புகள்

Nipuni Rajapaksha (பெண்) - BA (Hons) History, University Of Kelaniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உயர்நிலைப் பள்ளி வரலாற்று வகுப்புகள்
வரலாறு பயிற்சி தரம் 6-11 மற்றும் உ/த

Rasika Lakmal (ஆண்) - Mssc - Archaeology - University of Kelaniya, BA(sp) 2nd upper


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு பயிற்சி தரம் 6-11 மற்றும் உ/த
உ/த மற்றும் சா/த வரலாறு சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Lucky Hettiarachchi (ஆண்) - B.A. Special (HIST) University of Sri Jayawardenapura, M.A. (HIST) University of Kelaniya


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த மற்றும் சா/த வரலாறு சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
உ/த வரலாறு மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை

Nevishka Rodrigo (ஆண்) - නීති පීඨයේ අවසන් වසරේ සිසුවෙක්


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த வரலாறு மற்றும் மீட்டல் வகுப்புக்களை
வரலாறு மற்றும் சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை

Imesha Udayanga (ஆண்) - සද්ධර්මාචාර්ය, BA (UG) University of Colombo, BA (UG) Buddhist and Pali University, Dip in Counselling


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு மற்றும் சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை
உ/த வரலாறு பயிற்சி - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Nilanga Heelbathdeniya (ஆண்) - B.A. (Hons)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த வரலாறு பயிற்சி - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
சா/த மற்றும் உ/த வரலாறு வகுப்புக்களை

Ravindra Kadigamuwa (ஆண்) - BA, MA, PGDE, LLB


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சா/த மற்றும் உ/த வரலாறு வகுப்புக்களை
சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 13

Prabuddha Sri Alawaththage (ஆண்) - M.A. Buddhist and Pali University, B.A. University of Sri Jayewardenepura, D.B. Buddhist and Pali University


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை - தரம் 6 - 13
உ/த வரலாறு - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Chandima Supun (ஆண்) - LLB - University of Colombo


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த வரலாறு - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
உ/த மற்றும் சா/த வரலாறு

Tharindu Ranathunga (ஆண்) - B.A. History [University of Peradeniya], Diploma in ICT


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த மற்றும் சா/த வரலாறு
உ/த வரலாறு - Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Tiran Liyanaarachchi (ஆண்) - B.A. (University of Ruhuna)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த வரலாறு - Zoom ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
அவின் ஆன்லைன் கல்வி நிறுவனம்

நிறுவனம்: Awin Online Education institute - ශ්‍රී ලාංකීය දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම අපගේ ප්‍රධානතම අරමුණයි.


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அவின் ஆன்லைன் கல்வி நிறுவனம்
உ/த வரலாறு 2023 / 2024

Dilini Apsara (பெண்) - MA in History [University of Peradeniya], BA (Hons) in History [University of Peradeniya]


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த வரலாறு 2023 / 2024
உ/த பரீட்சைக்கான வரலாறு

Sonali Chandradasa (பெண்) - BA Hons (History Special), University of Kelaniya


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த பரீட்சைக்கான வரலாறு
உ/த மற்றும் சா/த வரலாறு வகுப்புக்களை

Maleesha Wijesinghe (பெண்) - BA Special Hons [University of Visual and Performing Arts, Colombo 7]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த மற்றும் சா/த வரலாறு வகுப்புக்களை
உ/த வரலாறு

Rev. Sugatha Hamuduruwo (ஆண்) - BA (Ruhuna) - History and Archeology


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த வரலாறு
வரலாறு பயிற்சி - தரம் 6 - 13

Vikum Kandewatta (ஆண்) - BA (University of Sri Jayawardenepura), MA (University of Kelaniya)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
வரலாறு பயிற்சி - தரம் 6 - 13

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry