வணிக வகுப்புக்களை உ/த, சா/த மற்றும் முகாமைத்துவம்

Priyangi Wickramasinghe (பெண்) - BSc (Accountancy and Finance) special degree (second class upper division), CIMA part qualified, CMA part qualified.
இடங்கள்: களனி, கிரிபத்கொட, கொலன்னாவ, பேலியகொடை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்