සිංහල |  தமிழ் |  English
Shasthri Education Institute - சிலாபம்

நிறுவனம்: Shasthri Education Institute - A/L Arts, Commerce, Science, Maths and Technology Stream classes


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Shasthri Education Institute - சிலாபம்
உ/த - BST - உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

Asela Sampath Ilankoon (ஆண்) - BSc Biotechnology Special (Hons), Government School teacher


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த - BST - உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry