සිංහල |  தமிழ் |  English
தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) / உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST)

Ashanka Pumuditha (ஆண்) - BBST (Honours), Dip (English), Dip (IT), Certi (Psychology)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தொழில்நுட்ப அறிவியல் (SFT) / உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST)
தனிப்பட்ட அல்லது குழு வகுப்புகள் - உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் / விவசாயம்

Prabani Thomas (பெண்) - A university student


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தனிப்பட்ட அல்லது குழு வகுப்புகள் - உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் / விவசாயம்
உ/த - வேளாண்மை மற்றும் உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

Lahiru Hewawitharana (ஆண்) - BSc (Agriculture) Ruhuna, PGDE, SLTS II


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த - வேளாண்மை மற்றும் உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்
உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் வேகத் திருத்தம்

நிறுவனம்: Guideway - Our curriculum covers the full syllabus, complete with tutorials and exercises to reinforce your learning


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் வேகத் திருத்தம்
ஆன்லைன் வகுப்புகள் | வேளாண் அறிவியல், உயிரியல் தொழில்நுட்பம், அறிவியல்

Sarani.J (பெண்) - B.Sc (Hons) in Agriculture


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் வகுப்புகள் | வேளாண் அறிவியல், உயிரியல் தொழில்நுட்பம், அறிவியல்
உ/த விவசாய விஞ்ஞானம், உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

Dhammika Keerthiratna (ஆண்) - B Sc. Agriculture (University of Peradeniya), Dip in Education


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த விவசாய விஞ்ஞானம், உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்
உ/த (A/L) BST - உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

Nipuni Rasara Adhikari (பெண்) - BBST (Hons) Sabaragamuwa University of Sri Lanka


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த (A/L) BST - உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்
உ/த BST - உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் - உமேஷா திஸாநாயக்க

Umesha Dissanayaka (பெண்) - BBST (Hons) - RUSL


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த BST - உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் - உமேஷா திஸாநாயக்க
உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் - BST

Sashitha Rathnasiri (ஆண்) - Bachelor of Agro Technology (Undergraduate), HND in Agriculture


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் - BST
உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வேளாண் அறிவியல்

Sameera Wijekuruppu (ஆண்) - BSc (Hons) Sp. (Agri tech. & Mgt.) - University of Peradeniya


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வேளாண் அறிவியல்
2024/25/26 விவசாயம் மற்றும் உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST) வகுப்புக்களை

Menaka Weerasuriya (ஆண்) - BSc. Agri (Sp) | Specialized in crop science | Faculty of Agriculture | University of Ruhuna


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
2024/25/26 விவசாயம் மற்றும் உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் (BST) வகுப்புக்களை
உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Dulangi Karunarathna (பெண்) - M.Phil (University of Colombo), BSc (University of Ruhuna), PGDE (Open University), Government Teacher, Practical Examiner


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உ/த உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
BST - உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

Sewwandi Ediriwarna (பெண்) - BSc. (Agri) (sp), National school teacher, Marking examiner


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
BST - உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்
உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் - கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் Paper வகுப்புக்களை

Daminda Siriwardana (ஆண்) - BBST (Hons) Faculty of Technology (USJP)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம் - கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் Paper வகுப்புக்களை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry