සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව (SFT) / ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST)

Ashanka Pumuditha (පුරුෂ) - තාක්ෂණවේදී උපාදිය පංති සාමාර්තයක් සහිතව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර පෞද්ගලික පාසල් ගුරුවරයෙකු ලෙස ඉගැන්වීම් සිදු කරයි.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව (SFT) / ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති - උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය / කෘෂිකර්මය

Prabani Thomas (ස්ත්‍රී) - A university student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති - උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය / කෘෂිකර්මය
උසස් පෙළ ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය පුණරීක්ෂණ පන්ති - සීග්‍ර පාඩම් ආවරණය

ආයතනය: Guideway - Our curriculum covers the full syllabus, complete with tutorials and exercises to reinforce your learning


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය පුණරීක්ෂණ පන්ති - සීග්‍ර පාඩම් ආවරණය
මාර්ගගත පන්ති | කෘෂිකාර්මික විද්‍යාව, ජෛව තාක්ෂණය, විද්‍යාව

Sarani.J (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Hons) in Agriculture


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත පන්ති | කෘෂිකාර්මික විද්‍යාව, ජෛව තාක්ෂණය, විද්‍යාව
උසස් පෙළ - කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

Lahiru Hewawitharana (පුරුෂ) - BSc (Agriculture) Ruhuna, PGDE, SLTS II


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ - කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
උසස් පෙළ - කෘෂි විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

Dhammika Keerthiratna (පුරුෂ) - B Sc. Agriculture (University of Peradeniya), Dip in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ - කෘෂි විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සහ කෘෂි විද්‍යාව

Sameera Wijekuruppu (පුරුෂ) - BSc (Hons) Sp. (Agri tech. & Mgt.) - University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සහ කෘෂි විද්‍යාව
2024/25/26 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති

Menaka Weerasuriya (පුරුෂ) - උසස් පෙල කොළඹ රාජකීය විදාලයේ හදාරා,රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂකෘෂිකර්ම පීඨයේ කෘෂි සම්පත් කලමනාකරන විදාර්තයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2024/25/26 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති
උ/පෙ BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - උමේෂා දිසානායක

Umesha Dissanayaka (ස්ත්‍රී) - BBST (Hons) - RUSL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - උමේෂා දිසානායක
උසස් පෙළ (A/L) BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

Nipuni Rasara Adhikari (ස්ත්‍රී) - BBST (Hons) Sabaragamuwa University of Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ (A/L) BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - BST

Sashitha Rathnasiri (පුරුෂ) - Bachelor of Agro Technology (Undergraduate), HND in Agriculture


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - BST
BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

Sewwandi Ediriwarna (ස්ත්‍රී) - BSc. (Agri) (sp), National school teacher, Marking examiner


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Daminda Siriwardana (පුරුෂ) - BBST (Hons) Faculty of Technology (USJP)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ඔන්ලයින් පන්ති

Dulangi Karunarathna (ස්ත්‍රී) - M.Phil (University of Colombo), BSc (University of Ruhuna), PGDE (Open University), Government Teacher, Practical Examiner


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ඔන්ලයින් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry