வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், கணக்கியல், கணிதம் - A/L, O/L

MBA, CIMA, A/L and O/L - Business Studies, Economics, Accounts, Mathematics, English, Literature, Statistics, Geography, Psychology.
இடங்கள்: கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த ஐந்து

Yaziz Anuraz (ஆண்) - Graduated Teacher [B.Sc in ICT and dual HND in ICT and Networking diplomas], Microsoft Qualified [MCP, MCSA], CISCO, TKT Certified.
இடங்கள்: கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த ஐந்து
ஒன்லைன் / Home Visit தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை (சா/த மற்றும் உ/த)

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer of Technical College, Software Engineer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட

Edexcel / Cambridge - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / கணினி விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Kasun de Silva (ஆண்) - MSc in IT (UK), BCS - PGD in IT, 5 years in Qatar, 5+ years in Sri Lanka.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, மஹரகம, மாலபே

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் பயிற்சி - உ/த ஆங்கிலம்/ சிங்களத்தில் Edexcel சா/த உ/த குழு தனியார் Paper கலந்துரையாடல்

Amila Helanuwan (ஆண்) - Over 15 Year experience in the field of Information Communication Technology. Masters Degree in University of Moratuwa.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு

கணினி வகுப்புக்களை

Dr. Senanayake (ஆண்) - PhD and MSc in Computer Science and Engineering [University of California Berkeley], BSc in Computer Science & Engineering [UOM].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

க.பொ.த(சா/த) & (உ/த) மாணவர்களுக்கான ICT வகுப்புக்கள்

Aasik (ஆண்) - கணணி விஞ்ஞான பட்டதாரி (BSc Computer Science & Technology), மென்பொருள் பொறியாளர், 2 வருடத்தற்கு மேற்பட்ட கற்பித்தல் அனுபவமுடைய ஆசிரியர்

க.பொ.த(சா/த) & (உ/த) மாணவர்களுக்கான ICT வகுப்புக்கள்
Learn ICT from a Harvard Alumnus - கொழும்பு

Ashen Gunaratne (ஆண்) - An alumnus of the Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) of Harvard University.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுபோவில, கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, மொரட

Learn ICT from a Harvard Alumnus - கொழும்பு
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Asanka Ellangage (ஆண்) - Masters In Business Administration from University of Wales Trinity Saint David and graduated from the University of Wales in UK.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, ப

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை
பயிற்சி - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் - சா/த மற்றும் As மற்றும் உ/த - கணினி விஞ்ஞானம் / தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Bandula Gamini (ஆண்) - Over 20 years experience in teaching Computer Science / ICT in schools or University Colleges.

பயிற்சி - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் - சா/த மற்றும் As மற்றும் உ/த - கணினி விஞ்ஞானம் / தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
Cambridge மற்றும் உள்ளூர் உ/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Pasan Rathnayaka (ஆண்) - A computer science graduate. Over 2 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

ICT and விஞ்ஞானம் for 6 to A/L Cambridge and local (English/ Sinhala)

Praveen Shakya (ஆண்) - NCIT Civil Engineering [NVQ 5], 4 years experiences in Royal Institute International School.
இடங்கள்: கொழும்பு, மொரட்டுவ

ICT AL/OL London and Local

ஆசிரியர்: Janitha (ஆண்‍) - Bsc in IT (2nd upper class), Software Engineer, School Teacher.
Visits: ,கொழும்பு, நேகோம்போ, கம்பஹ, சிலாபம், வென்னப்புவ