வர்த்தகக் கல்வி, பொருளியல், கணக்கியல், கணிதம் - A/L, O/L

MBA, CIMA, A/L and O/L - Business Studies, Economics, Accounts, Mathematics, English, Literature, Statistics, Geography, Psychology.
இடங்கள்: கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை உ/த மற்றும் சா/த - லண்டன் (Cambridge / Edexcel) மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Sewmi Rajapaksha (பெண்) - Msc.in IT (Cyber Security), Bsc. in IT (Specializing in Computer Systems and Networking).
இடங்கள்: இரத்தினபுர, கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை உ/த மற்றும் சா/த - லண்டன் (Cambridge / Edexcel) மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த ஐந்து

Yaziz Anuraz (ஆண்) - Graduated Teacher [B.Sc in ICT and dual HND in ICT and Networking diplomas], Microsoft Qualified [MCP, MCSA], CISCO, TKT Certified.
இடங்கள்: கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த ஐந்து
தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் கணிதம் வகுப்புகள்

Rasika Weeraman (ஆண்) - BSc Special(Hons) in Computer Systems and Networking, ICT Adviser.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, நேகோம்போ

Learn ICT from a Harvard Alumnus - கொழும்பு

Ashen Gunaratne (ஆண்) - An alumnus of the Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) of Harvard University.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுபோவில, கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, மொரட

Learn ICT from a Harvard Alumnus - கொழும்பு
Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - Edexcel, Cambridge, உள்ளூர்

Sydney Jayawardene (ஆண்) - BSC (Peradeniya), PGD (IT) - Colombo, PGDE(Colombo), MA (International Education) - Sussex(UK).
இடங்கள்: கந்தானை, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ, மஹரகம, வாட்டல

Professional UK, Sri Lanka Qualified teacher - Edexcel, Cambridge, உள்ளூர்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

C Gunatilake (ஆண்) - Advanced PGD in Computer Science UCSC, PGDE in UOC.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை, மஹரகம

GCE உ/த Edexcel / Cambridge IGCSE குழு வகுப்புக்களை

Priyantha Nawarathne (ஆண்) - Bachelor's degree (B.Sc.), Master's degree (CEMBA), MPhil (Reading).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை

Applied ICT - AS மற்றும் A2 வகுப்புக்களை

Nalin Karunathilake (ஆண்) - BIT [University of Colombo], ACS, NIBM, Lecturer in a leading institute in Colombo.
இடங்கள்: களனி, கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை - சா/த உ/த - உள்ளூர், Edexcel

Praveen Kumar Croos (ஆண்) - Software engineer with Msc. computer science and more than 4 years of teaching experience.
இடங்கள்: கொழும்பு

தனியார் / குழு தகவல் ICT - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel

Lawrence Rangana Bernard (ஆண்) - BSc in Computing and Information Systems.
இடங்கள்: கொழும்பு

IT - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Mohammed Rizkhan (ஆண்) - BSc hons in IT, Msc (UK), BCS (UK).
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 15

Computer Classes for BIT, BSE, BSc IT, BCS, HND IT, IGCSE ICT, Local சா/த A/L ICT, SCJP, SCWCD

ஆசிரியர்: Viraj Sahabandu (ஆண்‍) - BSc. (Hons.), BSE special (OUSL).
Visits: ,கொழும்பு, களுத்துறை, கம்பஹ, இரத்தினபுர.

Computer Classes for BIT, BSE, BSc IT, BCS, HND IT, IGCSE ICT, Local சா/த A/L ICT, SCJP, SCWCD
ICT, GIT (O/L,A/L local and London) Edexcel/Cambridge Grade 6 to O/L. ,A/L. Theory and Revision

Ananda Herath (ஆண்‍) - Over 17 years of experience in IT filed and over 10 years experience as an IT, WebIT, Network Consultant.
Visits: ,கொழும்பு, suburbs

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை ஐந்து உள்ளூர் / Cambridge, Edexcel

Mohamed Hassan (ஆண்) - BSc Computer Systems and Networking - University of Greenwich, CCNA, IDCS, ICDL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை ஐந்து உள்ளூர் / Cambridge, Edexcel