உ/த இரசாயனவியல் உயிரியல் மற்றும் சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் classes.

Iresh Gallindawatte (ஆண்) - Completed master's in Analytical Chemistry, Experience over 6 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகண்ணாவ, கண்டி, கம்பளை, கம்பஹ, பெராதெனிய, மாவனல்லை

உயிரியல் (Edexcel. IGCSE. IAL)

Surani Jayasundera (பெண்) - BSc in Biological Sciences, MSc in Environmental and Ecosystem Management.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, பெராதெனிய