கணக்கியல் உ/த மற்றும் சா/த ஐந்து

Shafras Ameer (ஆண்) - B.Sc (Business Management special) graduate with 6 years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, நேகோம்போ, வாட்டல

Corporate leader a visiting lecture ஐந்து business studies Pearson exams Edexcel, Cambridge AS/AL

Niroshan Kurera (ஆண்) - Academic MBA (Finance and International Business) ICFAI University - University of Chartered Financial Analysis, Dehradun, India)இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கொழும்ப

கணக்கியல் O/L, A/L - உள்ளூர், Cambridge மற்றும் Edexcel பாடத்திட்டம்

Sureshi Silva (பெண்) - A Graduate with a Bcom and Child Physiology diploma. Over 10 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ

Cambridge Edexcel OL AS AL

Olympian International Academy - Cambridge Edexcel Grade 8,9,10, OL, AS, AL Classes.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, நேகோம்போ, வாட்டல

Cambridge Edexcel OL AS AL
கணக்கியல் - சா/த, IGCSE, உ/த, IAL - உள்ளூர் / லண்டன்

Accounting with Sanjaya Sir (ஆண்) - B.Sc.(Finance) Sp [University of Sri Jayewardenepura].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, கொழும்பு 05, நேகோம்போ

கணக்கியல் - சா/த, IGCSE, உ/த, IAL - உள்ளூர் / லண்டன்