2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
நாடு - கனடா
மாவட்டத்தில் - பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா