සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

Classrooms, Meeting & Conference rooms available for rent on hourly & daily basis - கொழும்பு 4

தொடர்பு விபரங்கள்
நிறுவனத்தின் பெயர் :
Ramford Institute of Business Management
தொலைபேசி :
0​7​4​0​0​4​5​6​3​2
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode Classrooms, Meeting & Conference rooms available for rent on hourly & daily basis - கொழும்பு 4 ta
தகவல்
Classrooms, Conference & Meeting rooms available for rent at Colombo 04 & other locations on short term basis such as hourly, daily, weekly or monthly at a reasonable & flxible rate.

We are professional educational institute providing tuition & other educational related services for students in Sri Lanka & students in other countries.

We provide classes for
1. Professional courses such as ACCA, CIMA, CA, AAT, Banking, CMA,
2. Academic courses - Diploma, Higher Diploma, Degree & Masters - Marketing, HR, IT & Business Management
3. Language courses - English, French, Hindi & other
4. IT related courses
5. Marketing, HR, Finance & Business Management related courses
6. Corporate training, leadership training, seminars & conferences
இடம்

பின்வரும் முகவரியில் கிடைக்கும் பொருட்கள் / சேவைகள்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry