2

வகை ஒன்றினைத் தெரிவு செய்க

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

பாடசாலை பாடத்திட்டம் - A/L
தகவல் தொடர்பாடல்
பொறியியல்
உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம்