සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

TOP AD


විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ

Asani Senanayake (ස්ත්‍රී) - Special Degree in Bioinformatics (2nd Class) in Faculty of Science, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ
ශ්‍රේණිය 6-10 විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Nilukshi Fernando (ස්ත්‍රී) - Dip. in Science (English medium), National School Teacher at Leading National School In NWP, Member of O/L Paper Marking Panel


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-10 විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - තිසාරි දිලිනිකා

Thisari Dilinika (ස්ත්‍රී) - A student of Ocean University Sri Lanka


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - තිසාරි දිලිනිකා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry