සිංහල |  தமிழ் |  English
2

ප්‍රවර්ගයක් තෝරන්න

3

දැන්වීම් බලන්න

තොරතුරු තාක්ෂණය
දත්ත සංචිතය /දත්ත සමුදාය පරිපාලන


පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති

පරිගණක භාෂා
PHP 
වෙනත්


පාසල් විෂය නිර්දේශය - 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය
දේශීය විෂය නිර්දේශය - 3 ශ්‍රේණිය

දේශීය විෂය නිර්දේශය - 4 ශ්‍රේණිය

දේශීය විෂය නිර්දේශය - 5 ශ්‍රේණිය

පාසල් විෂය නිර්දේශය - 6 සිට 9 ශ්‍රේණිය
දේශීය විෂය නිර්දේශය - 6 ශ්‍රේණිය


දේශීය විෂය නිර්දේශය - 7 ශ්‍රේණිය


දේශීය විෂය නිර්දේශය - 8 ශ්‍රේණිය


දේශීය විෂය නිර්දේශය - 9 ශ්‍රේණිය


පාසල් විෂය නිර්දේශය - සාමාන්‍ය පෙළ O/L
දේශීය විෂය නිර්දේශය - 10 / 11 ශ්‍රේණියවිභාග
තොරතුරු තාක්ෂණ
භාෂා


ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය


 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry