සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
ෆ්‍රොන්ටියර් ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය

Frontier English Academy - ඔබගේ සිහිනය ජය ගැනීමට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අප හා එක්වන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ෆ්‍රොන්ටියර් ඉංග්‍රීසි ඇකඩමිය
ව්‍යාකරණ සමඟ ඉංග්‍රීසි කථනය - කියවීම, ලිවීම, සවන්දීම, කතා කිරීම

Thilan Geeganage (පුරුෂ) - BSc (Accountancy & Finance) Special, MAAT, LICA, Diploma in English


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාකරණ සමඟ ඉංග්‍රීසි කථනය - කියවීම, ලිවීම, සවන්දීම, කතා කිරීම

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry