කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)

ආයතනය: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)
Human Resource Management Institute HRMI

HRMI is an institution of higher education which provides a variety of courses at undergraduate and postgraduate level.
ස්ථානය: කොළඹ 05


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Human Resource Management Institute HRMI
මානව හිමිකම් පිළිබඳ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

ආයතනය: Centre for the Study of Human Rights - A non-profit educational institution attached to the Faculty of Law, University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මානව හිමිකම් පිළිබඳ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
IAPS කැම්පස්

ආයතනය: IAPS Campus - IAPS Campus has been the leading and successful campus since 2015


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IAPS කැම්පස්
Postgraduate Diploma in Education Management and Leadership - OTHM Level 7 Program

Kensley Graduate School - A premium postgraduate institution located in Colombo offering OTHM level 7 programs and MBA top up programs from UK.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 03


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Scholars Information Centre - කොළඹ

Scholars Information Centre - We are the pioneers to introduce the ‘Distance Learning Programs’ in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 6


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Scholars Information Centre - කොළඹ

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa