සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
CCL ඇකඩමිය

ආයතනය: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
CCL ඇකඩමිය
නීති වේදය - LLM Masters in Law - කොළඹ 6

IDM Nations Campus - With specializations in International Banking and Finance, Int. Intellectual Property law, Int. Human right Law
ස්ථානය: කොළඹ 6


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නීති වේදය - LLM Masters in Law - කොළඹ 6
Winfield Academy of Business and Finance - කොළඹ

ආයතනය: Winfield School of Management - A higher educational institution which provides high quality, advanced, internationally recognized qualifications


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Winfield Academy of Business and Finance - කොළඹ
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව

London College of Higher Education aspires to be the leading education institute with an international level of excellence.
ස්ථානය: වෙන්නප්පුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)

ආයතනය: UCSC - The major goal of the UCSC is to prepare students for careers in Information and Communication Technology as Software Developers, Systems Analysts etc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය (UCSC)
ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යාපීඨය

SIBA is a unique liberal arts higher educational institute set up within a monastic and eco-friendly environment


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යාපීඨය
Natrium Institute of Science and Technology

ආයතනය: Natrium Institute of Science and Technology - Offers Diplomas, HND, Pre-University foundation programs, Undergraduate programs and Masters level programs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Natrium Institute of Science and Technology
International Institute of Health Sciences IIHS

International Institute of Health Sciences - We are a healthcare training organization, born to bring innovation to healthcare training.
ස්ථානය: වැලිසර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International Institute of Health Sciences IIHS
Infortec Institute of Information Technology - මහනුවර

Infortec International Asia Campus (IIAC) - A leading tertiary education providers in Sri Lanka established in 1999


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infortec Institute of Information Technology - මහනුවර
Metropolitan College - දෙහිවල

Metropolitan College, Sri Lanka, was incorporated in 1999, and is a reputed higher education institute.
ස්ථානයන්: කල්මුනේ, දෙහිවල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Metropolitan College - දෙහිවල
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - වෘත්තීය පාඨමාලා, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, ඉංග්‍රීසි සහ හින්දි

ආයතනය: Ramford Institute of Business Management - A professional educational institute providing tuition & other education related services


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - වෘත්තීය පාඨමාලා, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ, ඉංග්‍රීසි සහ හින්දි
American International Campus [AIC]

ආයතනය: AIC Campus - World Class Higher Education in Engineering, Business, Biomedical, Health Sciences, Psychology, Early Childhood Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
American International Campus [AIC]
OpenArc School of Business and Technology - කොළඹ 6

ආයතනය: OpenArc School of Business and Technology - One of the Sri Lanka’s leading industrial campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OpenArc School of Business and Technology - කොළඹ 6
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute

ආයතනය: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute
ක්ලැම්ප් ව්‍යාපාරික පාසල

Clamp Business School ventures with the most experienced expert panel of staff and consultants to upgrading the Sri Lankan Educational standards.
ස්ථානය: කොළඹ 1


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ක්ලැම්ප් ව්‍යාපාරික පාසල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry